บริการของเรา

บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร

 

บริษัทให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ดังนี้ คือ

บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด

                1. บริษัทจำกัด. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543

                2. นิติบุคคลใดที่ได้มีการจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ต้องมีหน้าที่จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เป็นประจำเดือนทุกๆ เดือน

                3. นิติบุคคลใด เมื่อมีรายการดังต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ในการจัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1, 3, 53) เป็นประจำทุกๆ เดือน

                                - เงินเดือน

                                - ค่าจ้างทำของ

                                - ค่าโฆษณา

                                - ค่าเช่าฯลฯ

                4. นิติบุคคลใด เมื่อมีการยื่นแบบ (ภงด.1) เงินเดือนแล้ว นิติบุคคลนั้น ต้องยื่นประกันสังคม เป็นประจำทุกๆ เดือนด้วย

                5. นิติบุคคล ต้องมีหน้าที่ จัดทำและยื่นแบบ (ภงด.51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (สำหรับเดือนม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ (6 เดือน) สำหรับรอบบัญชีปกติ

                6. นิติบุคคล ต้องมีหน้าที่จัดทำและยื่นแบบ (ภงด.50) ภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปี

บุคคลธรรมดา

                1. บุคคลธรรมดาใด ที่ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ต้องมีหน้าที่จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เป็นประจำเดือนทุกๆ เดือน

                2.บุคคลธรรมดาใด เมื่อมีการยื่นแบบ (ภงด.1) เงินเดือนแล้ว บุคคลธรรมดานั้น ต้องยื่นประกันสังคมเป็นประจำเดือนทุกๆ เดือนด้วย

                3. บุคคลธรรมดาใด ต้องมีหน้าที่ จัดทำและยื่นแบบ (ภงด.94) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (สำหรับเดือน ม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ (6 เดือน)

                4. บุคคลธรรมดาใด ต้องมีหน้าที่ จัดทำและยื่นแบบ (ภงด.90) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี

ซึ่งรายการทั้งหมดบริษัทเป็นผู้ให้บริการรวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากรทางโทรศัพท์

บริการงานด้านการตรวจสอบบัญชี

                บริษัทฯ ให้บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี สำหรับลูกค้าที่มีพนักงานทำบัญชีอยู่แล้ว และทาง บริษัทฯ จะเข้าไปทำการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม กรอบวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ และการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเจอข้อผิดพลาด และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

บริการวางระบบบัญชี

บริษัทฯให้บริการวางระบบบัญชีให้กับ บริษัท,ห้างฯ,ร้านต่างๆ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีระบบการทำงานภายในองค์กร บริษัทจะเข้าไปวางระบบภายในองค์กร จัดตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากร จัดฝึกอบรมสอนการทำงาน รวมถุงการวางแผนและออกแบบการนำเอกสารต่างๆมาใช้ในการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถตรวจสอสบและสอบทานการทำงานของแผนกต่างๆได้ ประเภทธุรกิจที่วางระบบ ได้แก่ โรงแรม รถยนต์ ซื้อมาขายไป ฯลฯ

บริการจดทะเบียน

ให้บริการจดทะเบียน ดังนี้คือ

1.รับบริการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท

2.รับบริการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3.รับบริการจดทะเบียน พาณิชย์ ร้านค้า

4.รับบริการจดทะเบียนจัดตั้ง คณะบุคคล

5.รับบริการจดทะเบียน เลิก และชำระบัญชี บริษัท, ห้าง, ร้าน ต่างๆ

6.รับบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

7.รับบริการจดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆกับกรมสรรพากร

8.รับบริการจดทะเบียน แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับพาณิชย์จังหวัด

บริการจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูป (GL) ชื่อ  Multiplus หมายเลขซอร์ฟแวร์ คือ 0371

ให้กับ บริษัท ห้าง ร้าน และหน่วยงานราชการ ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด สถานีอนามัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่าง

 - สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดสกลนคร

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดร้อยเอ็ด

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดมหาสารคาม

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดบุรีรัมย์

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดอ่างทอง

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดสุโขทัย

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดตาก

- สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ในสังกัด จังหวัดตราด ฯลฯ

 บริการอื่น

- รับบริการจัดทำ VISA NON-B ของคนต่างด้าว

- รับบริการจัดทำ ใบอนุญาตทำงาน WORK PROMIT ของคนต่างด้าว

- รับบริการจัดทำ ต่อใบอนุญาตทำงาน WORK PROMIT ของคนต่างด้าว

บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด

โลโก้บริษัท
เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 8 ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

DBD สำนักงานบัญชีคุณภาพ
© ลิขสิทธิ์ 2023 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

Search